© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

REGULAMIN  SKLEPU

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Facebook

Instagram

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Floriculture

Regulamin wypożyczalni

 Poniższy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z wypożyczalni, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Wypożyczalni oraz Najemców. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

 

Podmiotem wypożyczającym dekoracje jest:

 

Floriculture Anna Nowakowska ul. Południowa 34, 05-850 Ołtarzew NIP: 1182239752, REGON: 521689225 zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ.

 

Klient, korzystający z usług wypożyczalni zwany jest dalej NAJEMCĄ.

 

1. Najemca zawiera umowę najmu drogą elektroniczną dokonując rezerwacji wybranej przez siebie rzeczy, za pośrednictwem strony internetowej wypożyczalni https://floriculture.pl/wypozyczalnia.

2. W celu dokonania rezerwacji Najemca powinien wykonać następujące czynności:

a) wybrać interesujący go przedmiot,

b) wybrać okres na jaki chce dokonać wynajmu danego przedmiotu - do ceny za pierwszą dobę doliczana jest kaucja,

c) wybrać lub odznaczyć opcję - oddanie bez czyszczenia - za czyszczenie przedmiotów będzie pobierana dodatkowa opłata, która każdorazowo jest podana przy danym produkcie w wypożyczalni,

d) kliknąć przycisk " Wypożycz" ,

e) uzupełnić swoje dane osobowe,

f) wybrać sposób dostawy: wysyłka kurierem czy odbiór osobisty,

g) wybrać sposób płatności online,

h) zaznaczyć akceptację regulaminu i polityki prywatności

i) dokonać płatności za zamówienie.

3. Wypożyczalnia pobiera kaucję ustaloną indywidualnie, zależną od wartości wypożyczanych artykułów. Kaucja ta stanowi zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia, zaginięcia lub przywłaszczenia dekoracji. W przypadku wystąpienia powyższych, kaucja zostanie pomniejszona o wartość brakujących dekoracji lub niezwrócona w całości. Jeśli wartość strat przewyższa wysokość wpłaconej kaucji, Najemca jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty na konto Wypożyczalni. Jeśli artykuły zostaną zwrócone bez stwierdzonych wad, ubytków, kaucja zostanie wypłacona na konto Najemcy w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty zwrotu wypożyczonych artykułów.

4. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z nieodpowiedniego wykorzystania.

5. Odbiór osobisty dekoracji przez Najemcę możliwy jest na 2 dni przed datą wydarzenia wybraną podczas składania zamówienia w wypożyczalni, chyba że strony uzgodniły inaczej.

6. Dekoracje mogą zostać dostarczone do Najemcy za pośrednictwem kuriera za dodatkową opłatą. Koszt wysyłki zależny jest od wielkości zamówienia. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.

7. Dekoracje, które nie kwalifikują się do wysyłki, mogą być dostarczone transportem własnym Wypożyczalni w miejsce wskazane przez Najemcę. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości i czasu dojazdu. 

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów w trakcie wysyłki.

9. Ewentualne uszkodzenia lub braki artykułów muszą zostać zgłoszone przez Najemcę od razu po otrzymaniu przesyłki. Najemca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności kuriera oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Wszelkie procesy reklamacyjne związane z wysyłką leżą po stronie Najemcy.

10. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów muszą zostać zgłoszone przez Najemcę niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Towar wadliwy zostanie w miarę dostępności wymieniony na inny. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie mailowo pod adresem ania@floriculture.pl.

11. Wady zgłoszone po terminie przyjęcia nie stanowią podstaw do reklamacji.

12. Jeśli którekolwiek elementy zamówienia znajdują się na dworze, w przypadku wystąpienia nagłych, złych warunków pogodowych w trakcie przyjęcia, Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia elementów dekoracji znajdujących się na zewnątrz, w szczególności mebli, dywanów, poduszek itp. W razie zniszczenia/zamoknięcia Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za stan tych przedmiotów. 13. Koszty wypożyczenia artykułów, które z decyzji Najemcy nie zostały użyte nie podlegają zwrotowi.

14. Ostateczny zakres zamówienia ustalany jest najpóźniej na 14 dni przed uroczystością. Wypożyczalnia umożliwia zmianę liczby wypożyczonych artykułów w ramach dostępnych sztuk w magazynie, z zastrzeżeniem, że wartość Wynagrodzenia może być niższa maksymalnie o 15% w stosunku do kwoty zawartej w umowie.

15. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczalnia nie będzie w stanie wydać przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wynajmujący zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (częściowa realizacja, artykuły zastępcze lub zwrot pieniędzy, w zależności od zaistniałej sytuacji). Najemca ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

16. Najemca zobowiązany jest do zwrotu dekoracji w pierwszym dniu roboczym po terminie zamówienia. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

17. W przypadku zamówień złożonych z wysyłką, Najemca zobowiązany jest do wydania dekoracji kurierowi w najbliższy dzień roboczy przypadający po terminie zamówienia, chyba, że strony ustalą inaczej.

18. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tekstyliów w postaci plam z wosku, z kaucji zostanie pobrana dodatkowa opłata pokrywająca koszt ich usunięcia.

19. Powstałe ślady pleśni na zwracanych przez Najemcę materiałach, stanowią całkowite uszkodzenie, a z kaucji zostanie pobrana kwota za zakup nowych dekoracji.

20. Jeśli zamówienie zawiera tekstylia takie jak obrusy, serwety, bieżniki itp., Najemca zobowiązany jest do usunięcia resztek jedzenia oraz wysuszenia tkanin przed spakowaniem, w celu uniknięcia powstania nieusuwalnych plam z pleśni.

21. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości zwracanych produktów, w przypadku zadeklarowania przez Najemcę zwrotu czystych dekoracji. W przypadku materiałów, muszą być one wyprane i wyprasowane. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.

22. Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanych dekoracji w tych samych opakowaniach, w których otrzymał wypożyczone artykuły. 

23. W przypadku rezygnacji przez Najemcę z najmu części lub całości zamówienia w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą wydarzenia, Wypożyczalnia zwraca Najemcy tylko 30% wartości zamówienia, pobierając tym samym 70% wartości zamówienia tytułem kary umownej.

24. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów i obróbkę fotograficzną.

25. Wypożyczalnia przekazuje w użytkowanie Najemcy dekoracje bez wad użytkowych, mogące nosić normalne ślady użytkowania. Zawierając umowę Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym dekoracji i nie zgłasza uwag co do ich stanu i oświadcza, że został poinformowany, o możliwości obejrzenia dekoracji przed zawarciem umowy w magazynie Wypożyczalni (Południowa 47, 05-850 Domaniewek Pierwszy) po uprzednim indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny.

26. Informacje znajdujące się na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są rzeczywistym odzwierciedleniem stanów magazynowych.

27. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych Najemcy jest działalność gospodarcza prowadzona przez Annę Nowakowską, pod nazwą      Floriculture Anna Nowakowska, NIP: 1182239752; REGON: 521689225, ul. Południowa 34, 05-850 Ołtarzew.

2) Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Wypożyczalnią, a także na podstawie: art.

6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wypożyczalni w zakresie obowiązków księgowo – podatkowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wypożyczalnię (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Wypożyczalni).

3) dane osobowe Najemcy mogą zostać ujawnione:

• podmiotom świadczącym obsługę z zakresu księgowości Wypożyczalni;

• uprawnionym organom.

4) Dane osobowe Najemcy mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia statystyk i analiz dla potrzeb wewnętrznych.

5) Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Wypożyczalni – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego.

6) Najemcy przysługuje prawo do żądania od Wypożyczalni dostępu do danych osobowych dotyczących Najemcy, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 3

7) Podanie przez Najemcę danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości wykonania umowy oraz utrudnionym kontaktem z Najemcą.

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

29. Spory powstałe w związku z realizacją postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed Sądem Powszechnym właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności Wypożyczalni. 30. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawarciem umowy najmu dekoracji wymagają pisemnej zgody Najemcy i Wypożyczalni.

31. Szczegółowe Kwestie dotyczące wykonania Umowy strony będą ustalać na bieżąco w trybie roboczym. Przez tryb roboczy strony rozumieją ustalenia poczynione drogą elektroniczną.