© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

REGULAMIN  SKLEPU

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Facebook

Instagram

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Floriculture

Regulamin sklepu

obowiązujący od dnia: 1.10.2023 r.

 

DEFINICJE

 

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

1.1. Floriculture Anna Nowakowska, Ul. Południowa 34, 05-850 Ołtarzew, NIP: 1182239752, REGON: 521689225, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Floriculture Anna Nowakowska, dostępna pod adresem www.floriculture.pl, za pośrednictwem której Floriculture Anna Nowakowska sprzedaje swoje produkty drogą elektroniczną;

1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Floriculture Anna Nowakowska jako administratora, dostępny pod adresem: https://floriculture.pl/polityka-prywatnosci

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Floriculture Anna Nowakowska pod adresem: https://floriculture.pl/sklep;

1.6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

1.7. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Floriculture Anna Nowakowska;

1.9. Produkt – produkty fizyczne będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Floriculture Anna Nowakowska albo usługi świadczone przez Floriculture Anna Nowakowska, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

1.10. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Floriculture Anna Nowakowska wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: [https://floriculture.pl/kontakt];

1.11. Usługa – każda usługa świadczona przez Floriculture Anna Nowakowska drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Floriculture Anna Nowakowska, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

 

2. Floriculture Anna Nowakowska świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

a) prowadzenie Koszyka;

b) składanie Zamówień w Sklepie;

c) udostępnienie Formularza Kontaktowego;

 

3. Kontakt z Floriculture Anna Nowakowska jest możliwy:

a) pisemnie na adres: ul. Południowa 34, 05-850 Ołtarzew.

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ania@floriculture.pl;

 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

 

5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 

1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 

2. Floriculture Anna Nowakowska wystawia faktury bez VAT (Stawka zw. – na podstawie art. 113 ust.1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

3. Floriculture Anna Nowakowska zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Floriculture Anna Nowakowska w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 

6. Klient w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.

 

7.  W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

b) a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”;

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) wypełnić Formularz Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Dalej”

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

g) opłacić zamówienie dostępnym na stronie sposobem płatności.

 

8. Poprzez Przelewy 24 Floriculture Anna Nowakowska udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:

płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24;

karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;

 

9. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

10. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 

11. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.

 

12. Floriculture Anna Nowakowska realizuje dostawę towarów za pośrednictwem DPD. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską.

 

13. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Floriculture Anna Nowakowska. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

 

14. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

 

15. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Floriculture Anna Nowakowska a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.

 

16. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

 

17. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wysłane Klientowi w terminie 2-3  dni roboczych , chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Floriculture Anna Nowakowska dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

 

18. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Floriculture Anna Nowakowska terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

 

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Floriculture Anna Nowakowska oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: ania@floriculture.pl.

 

4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 

5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

o świadczenie usług, jeżeli Floriculture Anna Nowakowska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Floriculture Anna Nowakowska utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.

 

2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Floriculture Anna Nowakowska jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://floriculture.pl/kontakt.

 

3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Floriculture Anna Nowakowska za pośrednictwem dedykowanego formularza.

 

4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Floriculture Anna Nowakowska, ani ze strony Klienta.

 

REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.

 

2. Klient może zgłosić reklamację do Floriculture Anna Nowakowska z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

mailowo - na adres : ania@floriculture.pl

 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Floriculture Anna Nowakowska ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.

 

4. Floriculture Anna Nowakowska zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

 

5. Floriculture Anna Nowakowska rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Floriculture Anna Nowakowska zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Floriculture Anna Nowakowska poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

 

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

 

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

  • Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Floriculture Anna Nowakowska.

    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

    W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem Przelewy24, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

 

  • PRAWA AUTORSKIE

  • Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

  • Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Floriculture Anna Nowakowska, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.

  • Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Floriculture Anna Nowakowska lub podmiotom trzecim, z którymi Floriculture Anna Nowakowska zawarła stosowne umowy. 

  • Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Floriculture Anna Nowakowska

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Floriculture Anna Nowakowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Floriculture Anna Nowakowska poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Floriculture Anna Nowakowska, e-mail: ania@floriculture.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Adresat: ania@floriculture.pl, ul.Południowa 34, 05-850 Ołtarzew

 

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)